Website อาจารย์ปกรณ์ สันตกิต

Website ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง

Website อาจารย์อนุกิจ เสาร์แก้ว

Website อาจารย์พงษ์พร พันธ์เพ็ง

Website อาจารย์เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์

Website อาจารย์ชนันกาณจน์ สุวรรณเรืองสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100