logo

 

รายชื่อคณาจารย์

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

อาจาร์ชัญกาญจน์ สุวรรณเรือง

อาจารย์

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ อาจารย์
4 อาจารย์ปกรณ์ สันตกิต อาจารย์
5 อาจารย์พงษ์พร พันเพ็ง อาจารย์
6 อาจารย์เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อาจารย์
7 อาจารย์อนุกิจ เสาร์แก้ว อาจารย์

 

สรุปจำนวนตามตำแหน่งวิชาการ

ลำดับที่

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1

2 อาจารย์ 6
รวมจำนวน 7

 

สรุปจำนวนตามระดับการศึกษา

ลำดับที่

ระดับการศึกษา

จำนวน (คน)

1

ปริญญาเอก

1

2 ปริญญาโท 6
รวมจำนวน 7

 

 

 

 

 


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100