logo

 

ข่าวสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Android) ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 0324 อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


 

 

 

 

 

 

 

 


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100